Ansvarsrett

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning av foretak er et hjelpemiddel og et tilbud til de fleste foretak som søker lokal godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) § 93 b, jf. §§ 97 og 98 og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) § 16.

Spesielt for sentral godkjenning er at foretaket får vurdert sine kvalifikasjoner på forhånd i henhold til om de oppfyller kvalifikasjonskravene i GOF. Referanser ifra tidligere utført arbeid legges til grunn ved vurderingen av ansvarsrett. Det tildeles tiltaksklasser 1, 2, 3 til de ulike ansvarsområdene. Alt ifra utførelse, ansvarlig for søknad, prosjektering, og kontroll av tiltak som krever byggetillatelse.

Ved hjelp av en slik ”pre-kvalifisering” spares både foretaket og kommunen for mye tid, når det skal søkes om lokal godkjenning for ansvarsrett i et konkret byggetiltak. Ved å fremlegge beviset for sin sentrale godkjenning, slipper foretaket blant annet å dokumentere at de oppfyller kravene i GOF ved hver konkrete byggesøknad. Samtidig slipper kommunen å vurdere dette hver gang. Allikevel må kommunen i hvert tilfelle, foreta en vurdering av om det er samsvar mellom sentral godkjenning og tiltaket som det søkes for.

Alle foretak som søker sentral godkjenning, må opplyse om foretakets organisering og styringssystem samt dokumentere faglig leders kompetanse.

Rørlegger 24-7 AS er godkjent for ansvarsrett, under følgende områder:

  • Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner med sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner med sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2

Lokal godkjenning

Lokal godkjenning for ansvarsrett for foretak uten sentral godkjenning.
For foretak som ikke innehar sentral godkjenning for ansvarsrett, kan kommunen innvilge foretaket lokal godkjenning for ansvarsrett etter pbl. § 93 b nr. 3, jf. GOF § 16 nr. 1 i et konkret / enkelt tiltak. Foretaket får da en utvidet saksbehandling i kommunen, hvor foretaket igjen må fremlegges dokumentasjon som viser at kravene i GOF er oppfylt.( Jf. GOF § 16 nr. 1 og nr. 5.)

Kravene til foretak som søker lokal godkjenning for ansvarsrett uten å inneha sentral godkjenning, vil likevel være de samme, som for foretak som søker sentral godkjenning. ( Jf. GOF § 16. )

Foretak som driver med arbeidsområder som ikke dekkes av sentral godkjenning, og av andre grunner ikke har fått innvilget søknad om sentral godkjenning eller som ikke velger å inneha sentral godkjenning, kan altså likevel få innvilget lokal godkjenning for ansvarsrett i et konkret / enkelt tiltak.

Bestemmelsene om ansvarsrett er altså for å kunne forsikre oss om at de ulike aktørene i en byggeprosess alltid skal inneha de nødvendige kvalifikasjoner som er påkrevd innen de ulike funksjonene. Dette igjen for at byggetiltakene ikke skal bli dårligere utført og fremstilt, enn det minimum som kreves i plan- og bygningsloven med forskrifter. Det stilles derfor krav til, organisering faglig sammensetning og styringssystem til hvert enkelt foretak. Reglene om ansvarsrett er et virkemiddel for sikre kvaliteten på det som utføres i bygge- og anleggsbransjen. Ansvarsrett tildeles av kommunen ved behandlingen av det enkelte byggeprosjekt, hver gang.

Les gjerne mer om statens bygningstekniske etat på www.be.no